南禅寺へ

Yukiko 01
©Seki Kenichi

 

Yukiko 02
©Seki Kenichi

 

Yukiko 03
©Seki Kenichi

 

Yukiko 04
©Seki Kenichi

 

Yukiko 05
©Seki Kenichi

 

Yukiko 06
©Seki Kenichi

 

Yukiko 07
©Seki Kenichi

 

Yukiko 08
©Seki Kenichi

 

疎水の下を

Yukiko 09
©Seki Kenichi

 

Yukiko 10
©Seki Kenichi

 

Yukiko 11
©Seki Kenichi

 

平安神宮の神苑

Yukiko 12
©Seki Kenichi

 

Yukiko 13
©Seki Kenichi

 

Yukiko 14
©Seki Kenichi

 

Yukiko 15
©Seki Kenichi

 

岡崎を歩く

Yukiko 16
©Seki Kenichi

 

Yukiko 17
©Seki Kenichi

index